Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları

Öğrenci Toplulukları Yönergesi.pdf

 

KARAR 2019/17-02

Üniversitemiz Mevzuat Komisyonunca incelenen; “Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesinin aşağıda yer alan şekliyle uygun olduğuna;

                                T.C.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirlenen amaçlar doğrultusunda; Uşak Üniversitesi öğrencilerinin eğitim, bilim, sağlık, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gelişimine katkıda bulunmak, beden ve ruh sağlığını korumak, öğrencilerin serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirerek dinlenmelerini sağlamak, bu amaçlar doğrultusunda ortak hareket etme becerilerini geliştirmek, Üniversitenin ulusal ve uluslararası tanıtımına yardımcı olmak üzere kurulan öğrenci topluluklarının kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Uşak Üniversitesi öğrencilerinin sağlık, sosyal, bilimsel,  kültürel, sanatsal ve sportif alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kurulan ya da kurulacak olan öğrenci topluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. ve 47. maddeleri ile 03.02.1984 tarihli ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin 5., 15., 16. ve 17. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen kavramlardan;

a)      Akademik Danışman: Toplulukların işleyiş ve faaliyetleri ile denetimi hususunda Topluluklar Üst Kuruluna (TÜK) karşı sorumlu olan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanını,

b)      Daire Başkanlığı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

c)      Genel Kurul: Topluluğa kaydını yaptırmış tüm üye öğrencileri,

d)      Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

e)      Rektör Yardımcısı: Daire Başkanlığının bağlı olduğu Rektör Yardımcısını,

f)       Topluluk: Uşak Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı zamanlarda belirli bir hedef doğrultusunda bilimsel, eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları grubu,

g)      Topluluk Başkanı: Topluluk Yönetim Kurulu Başkanını,

h)      Topluluklar Üst Kurulu (TÜK): Öğrenci topluluklarının kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerini bu yönergede belirlenen esaslar çerçevesinde denetleyip karara bağlayan kurulu,

i)       Üniversite: Uşak Üniversitesini,

j)       Yönerge: Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesini,

k)      Yönetim Kurulu: Öğrenci Topluluklarında bulunan genel kurul üyelerinin oylarıyla topluluk yönetime seçilen Topluluk Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Topluluklar Üst Kurulu, Görev ve Yetkileri

 

Topluluklar üst kurulu

MADDE 5- (1) Topluluklar Üst Kurulu (TÜK); ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, Genel Sekreter, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, toplulukları temsilen Rektörün görevlendireceği aktif topluluk danışmanı bir öğretim elemanı ve Öğrenci Konsey Başkanından oluşur.

Topluluklar üst kurulu görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) TÜK bu yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Topluluklara danışman atanması ve faaliyet başvurularını incelemek, toplulukları kapatmak, faaliyetini durdurmak, topluluklara tahsis edilecek bütçeler hakkında karar almak ve Rektör onayına sunmak,

b) Topluluk Yönerge değişikliklerini Daire Başkanlığı aracılığı ile Senatonun onayına sunmak,

c) TÜK, başkanın daveti üzerine bir akademik yılda en az 2 (iki) defa toplanır.

ç) TÜK’ün sekreterya hizmetlerini Daire Başkanlığı yürütür.

 

                                                                           ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toplulukların Kurulması, Akademik Danışman, Üyelik ve Sorumluluklar, Üyeliğin Sona Ermesi ve Toplulukların Kapatılması

 

Toplulukların kurulması

MADDE 7 - (1) Toplulukların kurulabilmesi için; topluluk kuruluş başvuruları, dilekçe ile Ekim-Kasım ve Şubat-Mart aylarında Daire Başkanlığına yapılır. Bu aylardan sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Bu yönergede belirtilen esaslara uygun olarak en az 16 (on altı) öğrencinin imzasıyla, kurucu üye formunu doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte TÜK’e başvuruda bulunulur:

a) Dilekçe,

b) Topluluk Akademik Danışmanlığı Başvuru Dilekçesi,

c) Topluluk Kurucu Üye Formu,

ç) Topluluk Kurucu Yönetim Kurulu Formu,

d) Topluluk Kuruluş Tüzüğü,

(3) Topluluk kurma başvuruları, TÜK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve değerlendirme Rektör onayına sunulur.

(4) Kurulan topluluk 1 (bir) ay içinde genel kurulunu toplar, yönetim kurulunu oluşturur ve faaliyet planlarını Daire Başkanlığına sunar.

(5) Üniversite bünyesinde aynı amaca yönelik birden fazla topluluk kurulamaz.

(6) Faaliyet alanları süreklilik arz etmeyen, belirli zaman aralığını kapsayan (örneğin spor şenliği, bilim şenliği veya bahar şenliği gibi) konularda topluluk kurulamaz.

Akademik danışmanlık

MADDE 8- (1) Akademik danışman, toplulukların kuruluş, işleyiş ve faaliyetleri ile denetiminden sorumlu Üniversitenin kadrolu öğretim elamanıdır. Akademik danışman öğretim elemanın dilekçesi, topluluğun önerisi, TÜK' ün onayı ile Rektör tarafından atanır. Bir öğretim elemanı birden fazla öğrenci topluluğunda akademik danışman olamaz.

(2) Akademik danışmanın görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Topluluğun tüzük ve yönergeye uygun olarak faaliyette bulunması hususunda danışmanlık hizmetini yürütür.

b) Topluluğun etkinlik başvurularını inceler, uygun gördüklerini Daire Başkanlğı araclılığıyla TÜK’ün onayına sunar. Topluluklar, akademik danışmanın bilgisi ve yazılı onayı olmadan etkinlik düzenleyemezler.

c) Her türlü etkinlik, akademik danışmanın bilgisi, gözetimi ve sorumluluğu altında yürütülür.

ç) Daire Başkanlığı tarafından topluluğun kullanımına tahsis edilen taşınır malzemeleri zimmetine alır ve tutanakla topluluk başkanına teslim eder.

d) Akademik danışman, taşınırların muhafazasından sorumludur.

Topluluğa üyelik ve sorumluluklar

MADDE 9- (1) Öğrenci topluluklarına üyelik esasları şunlardır:

a) Topluluğa üye olmak isteyen öğrenciler, ilgili topluluğun Yönetim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunur.

b) Üyeliğe kabul konusunda Topluluk Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak yapılan üyelik başvuruları haklı bir sebep olmaksızın reddedilemez. Başvurusu reddedilen öğrencinin, kararın düzeltilmesi için TÜK’e başvuru hakkı saklıdır.

c) Bir öğrenci farklı topluluklara üye olabilir, ancak sadece bir topluluğun Yönetim Kurulunda görev alabilir.

ç) Topluluklar, Daire Başkanlığından etkinlik öncesinde izin alarak, Üniversite içerisinde topluluğun tanıtımını yapmak amacıyla stant açabilir, üye kaydı yapabilir.

d) Üniversite akademik ve idari personeli, Yönetim Kurulu Kararı ile fahri üye olabilirler.

e) Fahri üyeler topluluk organlarında görev alamaz ve oy kullanamazlar. Ancak topluluk etkinliklerinde görev alabilirler.

Topluluk üyeliğinin sona ermesi

MADDE 10- (1) Öğrencinin mezuniyet veya çeşitli nedenlerle Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda üyelik sona erer.

(2) Öğrencinin aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu Kararı ve Akademik Danışman onayı ile topluluk üyelerinin üyeliği sona erdirilir:

a) Öğrencinin üyelikten ayrılmak için yazılı talebi,

b) Geçerli bir mazereti olmaksızın, üst üste iki Genel Kurul Toplantısına katılmaması,

c) Topluluk amaçlarına aykırı faaliyette bulunulması,

ç) Verilen görevlerin mazeretsiz yerine getirilmemesi.

Toplulukların kapatılması

MADDE 11- (1) Aşağıda belirtilen hususlarda, toplulukların faaliyetlerine TÜK kararı ile son verilir:

a) Topluluk Genel Kurul kararı ile topluluğun kapatılmasının istenmesi,

b) Yönerge hükümlerine aykırı davranış ve faaliyette bulunulması,

c) Genel Kurulun toplanamaması,

ç) Üye sayısının 16 (on altı)’nın altına düşmesi,

d) Bir eğitim öğretim yılı süresince en az 2 (iki) etkinlik yapılmaması,

e) Üniversite içinde veya dışında, TÜK kararı olmaksızın faaliyette bulunulması,

f) Defter ve kayıtların tutulmaması, eksik tutulması, yanlış bilgi ve belgelere yer verilmesinin denetimlerde tespit edilmesi,

g) Akademik danışmanı istifa eden topluluğun, istifa tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde yeni bir danışman atamasının olmaması.

(2) Kapatılma kararı ilgili topluluğa yazılı olarak bildirilir. Kapatılan topluluk aynı tüzük ve aynı danışman ile aynı eğitim-öğretim yılı içerisinde yeni bir başvuru talebinde bulunamaz. Kapatılan topluluğun son danışmanı, bir hafta içerisinde topluluk demirbaşlarını, sarf malzemelerini, tutulan tüm kayıt ve karar defterlerini Daire Başkanlığına tutanakla teslim eder.

 

                     DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplulukların Adı, Logosu, Çalışma Esasları

Toplulukların adı ve logosu

MADDE 12- (1) Topluluğun adı amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır. "Uşak Üniversitesi" topluluk adının bir kısmı olarak kullanılabilir. Ancak bu durum, Üniversitenin topluluğun yaptığı etkinliklere bağlı olarak yasal ve mali bir yükümlülüğünün bulunması anlamına gelmez.

(2) Topluluk yazışma ve etkinliklerde kullanılmak üzere talep edilen varsa logosunun her türlü tescil işleminin tespiti ve tüm sorumluluğu akademik danışmanına ait olması kaydıyla tasarladığı logoyu Daire Başkanlığı aracığıyla TÜK’ün onayına sunar.

Çalışma esasları

MADDE 13- (1) Topluluklar çalışma alanlarını, amaç ve etkinliklerini aşağıdaki belirtilen esaslar çerçevesinde yürütürler:

a) Topluluklar, tüzüklerinde yer alan amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunmakla yükümlüdürler. Amaçlarının dışında faaliyette bulunamazlar.

b) Topluluklar, her yıl Ekim ayı sonuna kadar Yönetim ve Denetim Kurullarını güncelleyip yıllık faaliyet planlarını akademik danışmanın imzasıyla Daire Başkanlığına teslim ederler.

c)Toplulukların faaliyet planlarında belirtmiş oldukları etkinikleri gerçekleştirilebilmeleri için, etkinlik tarihinden en az 30 (otuz) gün önce Topluluk Etkinlik Talep Formunu doldurularak akademik danışman ve topluluk başkanı imzalı dilekçe ekinde TÜK’ün onayına sunulmak üzere Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

ç) Topluluklar yıllık faaliyet planları dışında ani gelişen veya mücbir sebeple yapmak istedikleri etkinlikler için akademik danışman ve topluluk başkanı imzalı gerekçeli dilekçeyle Daire Başkanlığına başvurarak  TÜK kararı ve Rektör onayı almaları zorunludur.

d) Etkinliğe konser, konferans vs. nedenle davet edilen katılımcılara ait bilgiler (özgeçmiş, mesleki faaliyet, çalışama alanı vb. açıklamalar,  varsa etkinlik yaklaşık maliyeti TL olarak) etkinliğin yapılma tarihi, etkinlik talep formunda mutlaka belirtilmelidir.

e) Topluluk faaliyetleri ile ilgili her türlü ilan, duyuru vb. Daire Başkanlığı resmi web sayfası üzerinden yapılır.

f) Toplulukların düzenleyecekleri faaliyetler Daire Başkanlığının bütçe imkânları doğrultusunda desteklenir.

g) Etkinlikler, TÜK Kararından sonra Daire Başkanlığı tarafından topluluğa tebliğinden itibaren gerçekleştirilir.

 

  

BEŞİNCİ BÖLÜM

Destek, Sponsorluk ve Bağış

 

Destekler

MADDE 14- (1) Daire Başkanlığı aracılığıyla; Üniversite, topluluklara aşağıdaki destekleri sağlar:

a) Topluluklar kendi adlarına nakdi gelir elde edemezler, ancak TÜK kararı doğrultusunda sponsorluk desteği alabilirler.

b) Üyelerden üyelik aidatı veya başka bir ad altında nakdi yardım talep edilemez.

c) Topluluklar, TÜK kararı doğrultusunda Üniversitenin her türlü imkânlarından yararlanabilirler.

ç) Etkinliklerin Üniversitenin yerleşkeleri içinde veya dışında (il dışı dâhil) yapılmasına bakılmaksızın, ulaşım, barınma, iaşe, malzeme ve teçhizat temini ve benzeri tüm ihtiyaçlar bütçe imkânları dahilinde TÜK kararı ile Daire Başkanlığı tarafından karşılanabilir.

 

Sponsorluk ve bağış

MADDE 15 - (1) Topluluklar faaliyetlerine kaynak sağlamak amacıyla, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde, sponsorluk alabilirler, anlaşma yapabilirler.

a) Sağlanacak sponsorluk ve ayni bağış desteğinin içeriği Daire Başkanlığına bildirilir.

b) Topluluklar kendi ad ve hesaplarına nakdi bağış alamazlar.

c) Sponsorluk desteği ve ayni bağış alınacak gerçek veya tüzel kişiler ile kuruluşların faaliyet alanları ve tanıtım çalışmaları yürürlükteki mevzuata uygun olmalıdır.

ç) Toplulukların sponsorluk ve bağış anlaşması, hukuki, cezai ve mali açıdan Üniversiteyi sorumluluk altına sokacak nitelikte olamaz.

d) Alkol, tütün gibi bağımlılık yapıcı ve genel ahlaka aykırı ürün üreten ve pazarlayan firmaların sponsorluk ve bağış önerileri kabul edilmez, anlaşma yapılamaz.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Tüzük, Defter ve Belgeler

Topluluk tüzüğü

MADDE 16- (1) Topluluklar kuruluş başvurusunda amaç ve işleyişlerini açık bir şekilde tanımlayan tüzüklerini hazırlamakla yükümlüdürler. Tüzüklerinde aşağıda belirtilen hususların bulunması zorunludur:

a) Topluluğun adı,

b) Topluluğun amacı ve bu amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili başlıca faaliyet alanları,

c) Üyelik ve üyeliğin sona ermesi koşulları,

ç) Topluluk yönetim kurulunun başkanı ve üyelerinin seçimi, görev ve yetkileri, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısı, toplanma ve karar alma usulleri,

d) Tüzükte yapılacak değişikliğin şekli.

(2) Topluluk tüzüğünün değiştirilmesi, genel kurul üye tam sayısının en az 1/3’i veya yönetim kurulu tarafından teklif edilebilir. Teklif, genel kurulun üye tam sayısının en az 2/3’sinin çoğunluğuyla kabul edilir. Tüzük değişikliğinin yürürlüğe girmesi TÜK’ün onayı ve Rektörün oluruna bağlıdır.

Defter ve belgeler

MADDE 17- (1) Aşağıda belirtilen defterler, Daire Başkanlığı tarafından her sayfası numaralandırılıp mühürlenerek imza karşılığında topluluk akademik danışmanına teslim edilir.

a) Üye kayıt defterine, üyelerin ismi, bölümü, öğrenci numarası ve iletişim bilgileri kaydedilir.

b) Karar defteri, toplantılarda alınan kararlar kaydedilerek toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

c) Gelen-giden evrak defterine, topluluk tarafından yapılan yazışmalarda her evraka bir gelen veya giden evrak numarası verilerek tarihi ile birlikte kaydedilir.

ç) Demirbaş defterine, topluluk tarafından etkinliklerde kullanılmak üzere kendilerine Daire Başkanlığınca teslim edilen demirbaşlar kaydedilir.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Üyelik yasağı

MADDE 18- (1) Kapatılan topluluğun Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri bir yıl süreyle başka bir toplulukta kurucu üye veya yönetim ve denetim kurulu üyesi olamazlar.(Ek-4)

 

Disiplin

MADDE 19- (1) Topluluk etkinliklerinde topluluğun amacına uymayan yanıltıcı ve aldatıcı faaliyette bulunanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 20- (1) 29.09.2015 tarihli ve 2015/168 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Uşak Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu Yönergenin yürürlük tarihinden sonra faaliyette bulunan öğrenci toplulukları en geç 3 (üç) ay içerisinde tüzüklerini bu Yönergeye uygun hale getirirler.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönerge hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 


Oluşturma: 19 Ocak 2018